Stadgar för stiftelsen Tjörnedala

Lydelse efter kammarkollegiets beslut om permutation 2005-11-02

§1
Stiftelsens namn är ”Stiftelsen Tjörnedala”

§2
Stiftelsen ändamål är:
att                  äga och förvalta byggnaderna med tomtområde å fastigheten Tjörnedala 1:5 i Gladsax socken, Kristianstads län
att                  stimulera och medverka till att en intressant kulturell verksamhet kommer att bedrivas i byggnaderna, tillgängligt för en större allmänhet.

§3
Stiftelsens angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av 5 ledamöter och 5 suppleanter. Sittande styrelse beslutar genom enkel majoritet vem eller vilka som i styrelsen skall tjänstgöra som ledamöter, respektive suppleanter. Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen därtill utser.

§4
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

§5-6 Utgår

§7
Det ankommer på styrelsen:
att                  leda stiftelsens verksamhet.
att                  förvalta och vårda stiftelsens tillgångar.
att                  fastställa närmare anvisningar för stiftelsens verksamhet, förvaltning och bokföring, samt utöva kontroll häröver.
att                  upprätta förslag på verksamhetsplan och budget.
att                  upprätta verksamhetsberättelse och bokslut.

§8
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer och i övrigt när ordföranden anser att det behövs, eller när minst tre ledamöter så begär. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för ordförande. Ledamot av styrelsen äger rätt att få avvikande mening anteknad till protokollet.

§9
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av hela antalets styrelsemedlemmar är närvarande.

§10
Vid styrelsens sammanträden skall på ordförandes ansvar föras protokoll, vilka skall justeras av ordföranden och ledamot som styrelsen därtill utser. Protokoll skall föras i nummerföljd och bevaras på ett betryggande sätt.

§11
Kallelse till sammanträde skall tillsammans med föredragningslista utsändas minst en vecka före sammanträdesdagen.

§12
Stiftelsen skall upprätta budget och verksamhetsplan som jämte lönestat fastställes före november månads utgång för nästkommande år.

§13
Till stiftelsen inflytande medel skall utan dröjsmål insättas på bank, eller annan penninginrättning.

§14
För stiftelsens bokföring och räkenskaper gäller bestämmelserna i bokföringslagen. Bokföringen skall i möjligaste mån anpassas till vedertagna normer etc.

§15
Stiftelsens räkenskaper skall per den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut. Bokslut skall vara verkställt senast den 1 mars påföljande år, då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar, även som styrelsens protokoll och en av styrelsen angiven berättelse över stiftelsens verksamhet skall jämte vinst och förlusträkning och balansräkning för senaste räkenskapsåret skall för granskning överlämnas till revisorerna. Räkenskaperna skall föras så att inkomster och utgifter samt behållning eller skuld tydligt angives.

§16
Auktoriserad eller godkänd revisor skall anlitas för revisionsarbetet.

§17
Det åligger revisorn att vid fullgörandet av sitt uppdrag
att                  granska stiftelsens böcker och andra räkenskaper.
att                  taga del av styrelsens protokoll.
att                  verkställa inventering eller kontrollera verkställd inventering av stiftelsens kassa och övriga tillgångar.
att                  tillse att stiftelsens organisation av och kontroll över bokföringen och medelsförvaltningen är tillfredsställande.
att                  granska i 15§ omförmälda redovisningshandlingar samt
att                  vidtaga de åtgärder som för ett behörigt fullgörande av revisionsuppdraget må vara erforderliga.

§18
Revisorns berättelse skall årligen framläggas före den 1 maj.

§19
Ändring av dessa stadgar må icke vidtagas utan medgivande av kommunfullmäktige i Simrishamns Kommun. För ändringar av stadgar fordras dessutom tillstånd enligt den för permutation stadgade ordningen.