Styrelsens visioner och planer

Förutsättningar

Ändamålet enligt stadgarna är att, utöver vidmakthållande av fastigheten, medverka och stimulera till att en intressant kulturell verksamhet bedrivs i byggnaderna och att den är tillgänglig för en större allmänhet.

Stiftelsens styrelse, som framgår ur separat dokument, är satta att förvalta gårdens bevarande, i enlighet med de statuter som återfinns i stadgarna. Styrelsen bedriver ingen egen verksamhet, utan är beroende av en intim samverkan med övriga intressenter i gården.

Stiftelsens vision är att i möjligaste mån, vidmakthålla och återskapa en historisk miljö som en gång i tiden omgav gården.

Utmaningar

De i sammanhanget största utmaningarna är ekonomi och underhåll.

Då gården är skyddad av ett omfattande regelverk, måste allt underhåll och renovering, ske i samråd med berörda myndigheter och i enlighet med föreskrivna metoder och val av tidsenliga material.

Detta är tids och kostnadsdrivande, även då arbetena i sig inte är av särskilt komplicerad art.

De ekonomiska intäkterna utgörs i huvudsak av hyresinkomster och bidrag och går i stort, jämt upp med utgifterna för driften. Alla större renoveringar är villkorat med yterliggare donationer och bidrag ur olika fonder.

Visioner och planer

För att möta utmaningarna och uppnå målen, vill styrelsen verka för att bl.a. nedan punkter, genomförs i en takt som resurserna medger:

  • Framtagande av en långsiktig vård och underhållsplan för gård och trädgård.
  • Vi vill verka för temadagar med föreläsningar och praktik i äldre hantverksyrken, som i dag lever en tynande tillvaro.
  • Vi skulle vilja ha/behöver en stödgrupp, som hjälper till med enklare underhållsarbeten, vid ett par tillfällen om året.
  • En förbättrad ekonomisk situation, genom samverkan med kommersiella aktörer.