Gårdens historia

Namnet Tjörnedala är belagt redan på 1400 talet. Ordets härstamning kan förklaras med att det i dalgången växte tjörne, ett lokalt samlingsbegrepp för taggiga buskar.

Gården har sannolikt under dansktiden, tillhört Gladsaxgårdens domäner.

1660 kom den i den svenska kungens ägo, som bornholmskt vederlagsgods.

1684 års jordebok berättar att gården då var taxerad till 1/3 mantal och i gott skick, sistnämnda något anmärkningsvärt, då byggden i övrigt var hårt härjad efter den stora ofreden 1675-1679.

1749 drevs gården av Sven Nilsson som 1 juni fick bevittna Linne’s besök i Tjörnedala lund.

1766 hade Svens söner Jeppa och Nils Svensson övertagit driften.

Detta år nyttjades även möjligheten till skatteköp av det rikt givande åldrätten Tjörnedalasättret. Sägnen förtäljer att Jeppa vandrade till Stockholm för att hämta köpebrevet hos Kongl. Commerscollegium.

1783 inträffade det tragiska att den ursprungliga gården (som låg en bit nordost om nuvarande) brann ner. Gårdens då ca175 tunnland mark, delades mellan bröderna. Vid denna delning erhöll Nils den södra delen och uppförde här de i dag befinliga byggnaderna.

Bröderna uppförde för gemensamt bruk en skvaltkvarn, belägen vid Oderbäcken ca 250 m uppströms Tjörnedalagården.

Ägarna har under lång tid varit innovativa och på så sätt kunnat få en dräglig utkomst av de magra jordarna. Under Nils tid började man odla den nya grödan potatis, friköpandet av ålfisket bidrog till en förbättrad utkomst. Under senare delen av 1800 talet var dåvarande ägare Hans Chistiansson först med att plantera tallskog i området, vilket väkte stort uppseende. Även odlingen av jordgubbsplanter blev framgångsrik under mitten av 1900 talet.

Gården har under lång tid varit välkänd för sin skötsel och det ansågs vara förnämt att tillhöra Tjörnedalafolket.

1944 köptes gården av direktör Gösta Ernberg och rustades upp i intimt samarbete med antikvariska myndigheter. Intentionen var att bevara gården i dess gamla skick, men att samtidigt driva den som jordbruk. Detta år startade även traditionen med dans runt midsommarstången, på ängen öster om gården.

1954 Överläts gården till Kristianstads läns hushållningssällskap, med säljarens uttryckliga önskan om att gården skulle bevaras i samma pietetsfulla skick.

1988 köptes gården av den nybildade stiftelsen med Simrishamns kommun och Österlens hembygdsförening som intressenter.

Gården drivs nu av Stiftelsen Tjörnedala.

Anm.

Detta är ett mycket kort utdrag av skriften Tjörnedala, där miljöer, händelser samt ägare och deras gärningar, beskrivs mer ingående.

» Läs mer i skriften Tjörnedala (PDF)